Photo of Jesper Bøge Pedersen Jesper Bøge Pedersen Partner 72273552

Østre Landsret har i en ny dom taget stilling til fortolkningen og anvendelsen af tillægsgebyret over for udlejere, når lejerne får fuldt medhold i nævnet. Den omhandlende sag blev indbragt med procesbevillingsnævnets tilladelse, da sagen er principiel og fremadrettet får stor betydning for udlejere.

Tillægsgebyret iht. boligreguleringslovens § 39, stk. 2 blev pr. 1. juli 2020 forhøjet fra 2.165 kr. til 6.000 kr. Formålet var, at gebyret skulle medvirke til nævnenes finansiering. Og samtidig er forventningen, at en øget sanktion vil have en præventiv effekt.

I den omhandlende sag indbragte lejer i 2017 spørgsmålet om lejens størrelse for Huslejenævnet. Huslejenævnet besluttede at nedsætte den årlige leje, da de fandt, at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Udlejer indbragte Huslejenævnets afgørelse for Ankenævnet for Huslejenævnene, da udlejer var uenig i, at den aftalte leje var væsentligt højere end det lejedes værdi. Lejer påstod stadfæstelse af huslejenævnets afgørelse. Ankenævnet for Huslejenævnene stadfæstede Huslejenævnets afgørelse og pålagde udlejer at betale tillægsgebyret iht. boligreguleringslovens § 39, stk. 2.

Sagens oplysninger
Lejers påstand om huslejenedsættelse angav ikke konkret, hvad lejen skulle nedsættes til. Udlejer og to af medlemmerne i Ankenævnet for Huslejenævnet var af den opfattelse, at lejers indbringelse for huslejenævnet ikke kunne medføre, at udlejer skulle betale et tillægsgebyr, da lejers anmodning om stillingtagen til lejens størrelse var ukonkret, og det ikke kunne vurderes, om lejer havde fået fuldt medhold.

Sagen vedrørende lejen blev efterfølgende indbragt for boligretten, som omgjorde Ankenævnet for Huslejenævnenes afgørelse.

Udlejer stævnede Ankenævnet for Huslejenævnene med påstand om frifindelse for det af ankenævnet pålagte tillægsgebyr.

gamle_bygninger_bechbruun

Landsrettens afgørelse
Landsretten fandt, ud fra forarbejderne til boligreguleringslovens § 39, stk. 2, at når en sag indbringes for Ankenævnet for Huslejenævnene, er det udfaldet af sagen i Ankenævnet, der er afgørende for, om der skal betales gebyr.

Landsretten fandt ikke anledning til at tage stilling til, om der i sagen ved Huslejenævnet var givet lejeren fuldt medhold i den anførte påstand, da det er uden betydning for spørgsmålet.

Udlejer indbragte Huslejenævnets afgørelse med påstand om at godkende den aftalte leje. Lejeren påstod heroverfor stadfæstelse af Huslejenævnets afgørelse. Ankenævnet for Huslejenævnene stadfæstede huslejenævnets afgørelse og gav dermed lejeren fuldt medhold i sagen for Ankenævnet.

På baggrund af denne dom foreligger der ikke længere tvivl om, at det alene er udfaldet i Ankenævnet, som er afgørende for, om der kan opkræves gebyr for ankenævnssagen.

Sagen blev for Ankenævnet for Huslejenævnene behandlet af partner i Bech-Bruun Jesper Bøge Pedersen.