Photo of Jakob Krogsøe Jakob Krogsøe Partner 72273343

Højesteret har i en dom af 2. februar 2021 givet By & Havn medhold i en sag om tinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver mellem et interessentskab og et partnerselskab.

Sagen er principiel og af stor betydning for bl.a. ejendomsbranchen.

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt skattetransparente selskaber (interessentskab, partnerselskab, kommanditselskab) er omfattet af fritagelsen for den variable afgift på 0,6 procent af ejerskiftesummen ved adkomstændringer i forbindelse med tilførsel af aktiver. 
 
Det var under sagen ubestridt, at overdragelsen omfattede en selvstændig gren af en virksomhed mod vederlag udelukkende i aktier i det modtagende partnerselskab, og at transaktionen således udgjorde en ”tilførsel af aktiver”. 
 
Skatteministeriet gjorde imidlertid gældende, at begrebet ”selskaber m.v.” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, kun omfatter sådanne selskaber, der (også) kan gennemføre transaktionen med skattemæssig succession efter fusionsskattelovens regler. Det ville i realiteten betyde, at kun aktieselskaber og anpartsselskaber ville være omfattet af afgiftsfritagelsen. Hidtil havde partnerselskaber efter administrativ praksis været anset for omfattet, men ikke interessentskaber.
 
Højesteret fastslog (flertal på fire dommere), at begrebet ”selskaber m.v.” også omfatter interessentskaber og partnerselskaber, og at afgiftsfritagelsen gælder for disse selskaber, når transaktionen i øvrigt materielt lever op til at udgøre en tilførsel af aktiver. Der kan ikke indfortolkes en betingelse, som Skatteministeriet gjorde gældende, om, at transaktionen skal kunne gennemføres med skattemæssig succession. En sådan indskrænkning i bestemmelsens anvendelsesområde giver lovgrundlaget ikke støtte for.
 
Det er dermed afklaret, at interessentskaber, partnerselskaber og kommanditselskaber er omfattet af afgiftsfritagelsen, når blot transaktionen opfylder de materielle betingelser for at udgøre en tilførsel af aktiver. 
 
Sagen blev for Udviklingsselskabet By & Havn I/S ført af advokat og partner Jakob Krogsøe.