Der er i Kina vedtaget ny patentlov, som træder i kraft den 1. juni 2021. Ændringerne får blandt andet betydning for kinesiske designrettigheder (designpatenter) som ligesom hidtil reguleres af patentloven.

De væsentligste ændringer for designs omfatter følgende:

Beskyttelsesperioden
Beskyttelsesperioden for designs ændres fra 10 til 15 år for, at Kina kan tiltræde Hague arrangementet. Beskyttelsesperioden er dog fortsat væsentligt kortere end den, vi kender fra EU designs, som kan fornys i op til 25 år.

Beskyttelse af dele af designs
Det har hidtil alene været muligt at opnå beskyttelse for hele designets genstand. Efter den nye lov vil det være muligt at beskytte dele af designet, eksempelvis sålen på en sko eller sædet på en stol. Dette er i tråd med den praksis, som vi kender fra EU designs.

Det er endnu ikke afklaret, hvordan myndighederne vil administrere denne meget væsentlige regelændring.

Erstatningsudmåling

Erstatningens størrelse
Med den nye lov indføres muligheden for at fastsætte en erstatning til det femdobbelte af det aktuelt konstaterede tab i forbindelse med særligt grove, forsætlige krænkelser. Herudover hæves loftet for erstatning fra 1.000.000 kinesiske yuan til 5.000.000 kinesiske yuan (svarende til ca. 4.850.000 kroner).

Bevisbyrden for dokumentation af krænkerens fortjeneste
Det kan være vanskeligt at dokumentere krænkerens fortjeneste i forbindelse med en krænkelse, idet krænkeren tidligere har kunnet nægte at offentliggøre omsætningstal. Der er på denne baggrund blevet indført en bestemmelse om omvendt bevisbyrde. Det betyder således, at retten kan pålægge krænkeren at dokumentere, at fortjenesten ved krænkelsen ikke svarer til det beløb, som rettighedshaveren har påstået. Såfremt krænkeren nægter at fremlægge dokumentation for fortjenesten eller giver falske oplysninger, vil retten have skønsbeføjelse til at træffe afgørelse på baggrund af det af krænkeren forelagte krav.

farveskala_linial_bechbruun

Den nye patentlov introducerer desuden en 6 måneders skånefrist for offentliggørelse. Hidtil har det ikke været muligt at registrere designs (eller patenter) i Kina, som har været offentliggjort forud for ansøgningstidspunktet. Skånefristen er introduceret i lyset af COVID-19, og den har alene gyldighed i tilfælde af en national helbredsmæssig nødsituation. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at en virksomhed har behov for at offentliggøre oplysninger omkring en vaccine forud for ansøgningstidspunktet. Det er dog vanskeligt at forestille sig en situation, hvor denne undtagelse skulle finde anvendelse på designs.

For yderligere oplysninger kontakt Claus Barrett Christiansen, advokat, partner, eller Emmelie Schmidt, juridisk konsulent