Photo of Søren Christensen Volder Søren Christensen Volder Partner 72273637

Frem til 2017 var den gængse opfattelse, at kreditorer kunne opnå sikkerhed i en landmands betalingsrettigheder ved at give meddelelse til Landbrugsstyrelsen. Ved en dom fra 2017 slog Landsretten imidlertid fast, at sikringsakten ikke var meddelelse, men tinglysning af et løsøreejerpantebrev i personbogen.

Som en konsekvens af afgørelsen har man ved Landbrugsstøttelovens § 3 a, stk. 1. direkte ved lov genetableret det ”gamle system”, hvorefter kreditor igen kan etablere gyldig sikkerhed ved at give meddelelse til Landbrugsstyrelsen. Det kan de ved brug af blanketten ”Pantsætning af betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen”, som er et både velbeskrevet og velfungerende system.

Tilbage står imidlertid spørgsmålet om, hvordan konkursboer efter konkursramte landmænd skal behandle provenuet fra salget af betalingsrettighederne, når der er afsagt dekret før den 1. april 2018, hvor de nye regler trådte i kraft, og hvor meddelelse til Landbrugsstyrelsen er indsendt før den 7. juli 2017, hvor den ovenfor nævnte Landsrets dom blev afsagt. Der kan opstilles mindst tre forskellige scenarier: 

  1. Betalingsrettighederne er enten ikke solgt endnu eller, hvis de er solgt, er provenuet ikke afregnet overfor kreditor 
  2. Betalingsrettighederne er solgt og afregnet overfor kreditor på et tidspunkt, hvor kreditor var i ond tro om sikringsaktens ugyldighed
  3. Betalingsrettighederne er solgt og afregnet overfor kreditor på et tidspunkt, hvor kreditor var i god tro om sikringsaktens ugyldighed.    

Eksempel 1 frembyder ingen tvivl; kreditor skal ikke modtage provenuet. 

Eksempel 2 er knap så oplagt, da kreditor jo har modtaget beløbet og derfor i et vist omfang må antages at have indrettet sig i overensstemmelse hermed. Landsretten kom i en afgørelse fra 2020 frem til, at hvis kreditor – der var et pengeinstitut og derfor professionel – var i ond tro, kan konkursboet kræve et allerede udbetalt provenu tilbage. Det gælder, selvom konkursboet – ligesom kreditor – var bekendt med, at der var usikkerhed om reglerne. Landsretten tillagde altså ikke konkursboets ”milde” onde tro nogen betydning i konkurrence med en anden professionel aktør.

Tilbage står eksempel 3. Der findes ingen afgørelser på dette konkrete område. Men det må synes sikkert at antage, at en kreditor, der modtager et provenu fra et konkursbo, på et tidspunkt, hvor kreditor ikke har nogen anledning til at tro andet end at dette er korrekt, må være berettiget til at beholde beløbet.

Læs også: Hvornår er sikkerhed i betalingsrettighederne stiftet? 

lommeregner