Photo of Søren Christensen Volder Søren Christensen Volder Partner 72273637

Når en kreditor får sikkerhed i en landmands betalingsrettigheder, vil sikkerheden ofte gælde for en længere årrække fremover. Sikkerheden har dog kun en egentlig værdi, hvis landmanden efterfølgende søger EU-støtten og i øvrigt opfylder betingelserne for at få den udbetalt. EU-støtten søges hvert år – typisk i foråret.

Efter konkurslovens § 70 kan en panteret eller anden sikkerhed, som ikke er tilsagt ved gældens stiftelse, omstødes, hvis sikringsakten er foretaget senere end tre måneder før fristdagen. Man kan derfor spørge, om kreditors sikkerhed i denne sammenhæng opstår, når den oprindelige sikringsakt iagttages (altså meddelelse til Landbrugsstyrelsen) eller om sikkerhed først opstår, når landmanden indsender sin ansøgning om EU-støtte og kravet på betaling stiftes.    

I en utrykt dom fra 2021 har Vestre Landsret haft lejlighed til at bedømme spørgsmålet. Her fik et pengeinstitut i 2015 en løbende transport i en landmands EU-støtte i de kommende år. Landmanden søgte i marts 2018 om EU-støtte, men gik desværre konkurs med fristdag i maj 2018. Konkursboet gjorde her gældende, at pengeinstituttet ikke havde iagttaget sikringsakten indenfor tre måneders fristen i § 70, da sikringsakten, efter konkursboets opfattelse, først kunne iagttages efter, at kravet på betaling kom til eksistens ved ansøgningen fra marts. Konkursboet ville derfor have EU-støtte tilbage fra pengeinstituttet, der havde modtaget beløbet i henhold til transporten.

Landsretten slog dog fast, at sikringsakten i disse tilfælde iagttages, når den løbende transport gives (altså i 2015), og ikke i forbindelse med at de af transporten omhandlede krav opstår (marts 2018). Pengeinstituttet kunne derfor beholde beløbet.

Læs også: Konkursbos tilbagesøgning af provenu fra salg af betalingsrettigheder

regnskab