Bech-Bruun samarbejde

Den 1. januar 2021 udløber overgangsreglerne i lov om ansættelsesklausuler, hvorefter jobklausuler indgået før 1. januar 2016 ikke længere er gyldige, og dermed bortfalder uden videre.

Ansættelsesklausulloven, der trådte i kraft 1. januar 2016, fastslår, at jobklausuler efter 1. januar 2016 ikke længere gyldigt kan indgås, og at jobklausuler gyldigt indgået inden lovens ikrafttræden bortfalder den 1. januar 2021. Med ansættelsesklausulloven blev lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ophævet. 

En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder eller med lønmodtagere, typisk på chefniveau, med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Efter lov om ansættelsesklausulers ikrafttræden kan jobklausuler ikke længere gyldigt indgås. Indgåelsen af sådanne aftaler var imidlertid ikke forhindret før ansættelsesklausullovens ikrafttræden den 1. januar 2016, og overgangsreglerne levnede derfor mulighed for, at parterne har haft tid til at indrette sig efter de nye regler.

Forbuddet mod indgåelsen af jobklausuler efter ansættelsesklausulloven berører dog ikke vikarbureauers benyttelse heraf i overensstemmelse med vikarloven. Der gælder ligeledes undtagelser fra forbuddet ved virksomhedsoverdragelser.

Bech-Bruuns kommentarer
Virksomheder skal være opmærksomme på, at bestående jobklausuler, som er indgået med ansatte eller øvrige virksomheder inden den 1. januar 2016 i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, pr. 1. januar 2021 ikke længere er gyldige, og dermed ikke kan håndhæves overfor aftaleparten.

Vil du vide mere? 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Sandro Ratkovic eller Lærke Graugaard. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun. 
 

dokument_haender_Bech-Bruun