Bech-Bruun samarbejde

Et nyt lovforslag vedrørende ordningen for medarbejderaktier for nye, mindre virksomheder er sendt i høring. Udkastet imødekommer Europa-Kommissionens krav og forventes vedtaget med virkning fra 1. januar 2021.

Folketinget vedtog den 30. januar 2019 et lovforslag om indførelse af en ordning med særligt gunstige vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder. 

Det vedtagne lovforslag kunne dog ikke sættes i kraft, før det var blevet godkendt som lovlig statsstøtte. Som betingelse for endelig godkendelse, har Europa-Kommissionen stillet krav om visse justeringer. 

Et nyt lovforslag er derfor nu sendt i høring. I forslaget imødekommes Europa-Kommissionens krav, og samtidig videreføres de oprindelige kriterier for at anvende ordningen.

Forslaget indebærer dermed, at grænsen for nye, mindre virksomheders tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier hæves, så den kan svare til 50 procent af årslønnen på aftaletidspunktet. 

Desuden bliver den særlige kreds af nye, mindre virksomheder afgrænset til selskaber, som på aftaletidspunktet 

  1. ikke har haft mere end 50 ansatte i et af de to seneste opgjorte årsregnskaber 
  2. har haft en nettoomsætning eller en balancesum på ikke over 15 mio. kr.
  3. har været aktive på et marked i mindre end fem år. 

Ordningen afgrænses derudover til aktive driftsselskaber med reel erhvervsmæssig virksomhed, som samtidig ikke måtte være betegnet som ”kriseramt”.

tablet_kurve

Samtidig tilføjes fire nye betingelser, som krævet af Europa-Kommissionen.

For det første foreslås det som en ny betingelse, at ordningen ikke skal kunne anvendes af selskaber, der på aftaletidspunktet har modtaget ulovlig statsstøtte og ikke har tilbagebetalt støtten.

For det andet skal ordningen ikke kunne anvendes  af hovedaktionærer. Det vil sige ansatte, der direkte eller indirekte på aftaletidspunktet ejer mere end 25 procent af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 procent af stemmeværdien i selskabet, som yder aktielønnen. 

For det tredje må selskabet, hvor personen er ansat, eller koncernforbundne selskaber ikke være børsnoteret eller på anden måde optaget til handel på et reguleret marked på aftaletidspunktet. Formålet hermed er at ekskludere børsnoterede virksomheder, da disse typisk ikke vurderes at have samme vanskeligheder med at skaffe ekstern finansiering.

For det fjerde forpligtes selskaber, der anvender ordningen, til at opgøre og indberette støttebeløbet, hvis den samlede støtte fra ordningen overstiger 500.000 EUR i et kalenderår. Formålet hermed er at efterleve Europa-Kommissionens krav om øget gennemsigtighed for store støttebeløb.

Lovudkastet er fortsat i ekstern høring, men forventes vedtaget af Folketinget, så ordningen kan træde i kraft pr. 1. januar 2021. Dette forudsætter dog, at den nye ordning forinden godkendes som lovlig statsstøtte af Europa-Kommissionen.