Bech-Bruun samarbejde

Platform to business-forordningen (P2B-forordningen), som træder i kraft den 12. juli 2020, skal sikre en fair og forudsigelig onlinehandel på digitale platforme. For at sikre overholdelsen af de nye regler har Folketinget netop vedtaget en lov om håndhævelse af forordningen, som giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mulighed for at gribe ind over for digitale platforme, der ikke lever op til forordningen.

P2B-forordningen har til formål at skabe et retfærdigt, gennemsigtigt og forudsigeligt erhvervsklima for virksomheder, der benytter sig af digitale platforme (såvel onlinesalgsplatforme som onlinesøgemaskiner).Forordningen skal indgå i samspil med anden relevant EU-regulering, herunder direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om vildledende og sammenlignende reklame og direktivet om urimelige kontraktvilkår.

Forordningen udspringer af et politisk ønske om at skabe bedre rammer for små- og mellemstore virksomheder. Udbydere af digitale platforme er ofte så store, at styrkeforholdet mellem parterne ikke giver virksomhederne på platformene en reel forhandlingsposition. Det viser sig fx ved digitale platformes ensidige ændringer af kontraktvilkår, uden virksomhedernes mulighed for at rejse indsigelse eller klage.

Forordningen omfatter digitale platforme, der forbinder virksomheder i EU med forbrugere i EU, uanset etableringssted.

Forordningens krav
P2B-forordningen stiller krav til digitale platforme og de aftaler, som indgås med virksomhederne på platformene. Det gælder fx krav til klare, tydelige og letforståelige kontraktvilkår, krav til oplysning om rangeringen af søgeresultater samt krav til etablering af et lettilgængeligt klagebehandlingssystem, som skal gøre det lettere for virksomhederne at gøre deres rettigheder gældende over for platformene.

Håndhævelse af forordningen i Danmark
For at kunne håndhæve forordningens regler, som gælder direkte i Danmark, har man vedtaget ”Lov om håndhævelse af P2B-forordningen”. Loven giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mulighed for at gribe ind over for digitale platforme, der ikke lever op til forordningen, blandt andet med beføjelser til at behandle sager af egen drift eller på baggrund af en klage, indhente oplysninger om platformenes algoritmer, udarbejde sektorundersøgelser og udstede påbud.

Generelt minder håndhævelsesbeføjelserne om de beføjelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (og Konkurrencerådet) allerede har ifølge konkurrenceloven. Styrelsen har således adgang til at:

  • Behandle sager af egen drift eller på baggrund af en klage
  • Kræve alle relevante oplysninger udleveret
  • Foretage undersøgelser
  • Udstede daglige eller ugentlige tvangsbøder til platforme efter lovens § 11, såfremt påbud eller bindende tilsagn ikke efterkommes eller krævede oplysninger ikke gives.

Oplysningspligten omfatter som udgangspunkt alle oplysninger. Dette indebærer, at regnskaber, regnskabsmateriale, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data samt algoritmer og andre elektroniske rangordningsmekanismer er omfattet. Oplysningspligten er ganske vidtgående.

Digitale platforme, der ikke efterkommer påbud eller bindende tilsagn, eller som undlader at give krævede oplysninger, kan endvidere straffes med bøde efter lovens § 14.


Tablet digitalisering Bech-Bruun

For så vidt angår hjemlen til at udstede tvangsbøder og bødestraffe er det vigtigt at være opmærksom på, at det er overtrædelse af lovens tre bestemmelser om at give oplysninger og efterkomme påbud og bindende tilsagn, der er strafsanktioneret, og ikke selve P2B-forordningen. En umiddelbar overtrædelse af forordningen, fx utilstrækkelige kontraktvilkår, vil således ikke kunne straffes med bøde, førend der er udstedt et påbud om at ændre dem, og dette ikke er sket.

Bødens størrelse skal udregnes under hensyntagen til overtrædelsens art og grovhed, varigheden af overtrædelsen, omsætning samt en eventuel gevinst ved overtrædelsen. Disse betragtninger kan genkendes fra konkurrenceloven. Det kan sandsynligvis ikke udledes heraf, at bøderne vil være af samme størrelsesorden, som de historisk store bøder på konkurrenceområdet.

Bech-Bruuns kommentar
P2B-forordningen tildeler virksomheder, der er til stede på de digitale platforme (onlinesalgsplatforme og onlinesøgemaskiner), et katalog af rettigheder, der kan påberåbes af virksomhederne over for platformene.

De nye regler vil indgå i sammenhæng med markedsføringslovens bestemmelser om rene B2B-forhold, men vil også have nær sammenhæng med konkurrencereglerne, navnlig i forhold til misbrug af dominerende stilling.

For onlineplatforme og onlinesøgemaskiner vil forordningens ikrafttræden den 12. juli 2020 indebære, at kontraktvilkårene skal ajourføres efter de nye regler. For virksomhederne på platformene gælder det om at sikre sig, at rettighederne ifølge forordningen slår igennem i aftaleforholdet mellem parterne.

Læs forordningen her, lovforslaget her og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse om loven her.