Regeringen har netop udsendt sit pensionsudspil (Ny ret til tidlig pension), og i den forbindelse lægges der blandt andet op til at finansiere udspillet ved at indføre lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer med virkning fra 2023.

Lagerbeskatning indebærer helt grundlæggende, at selskaber skal opgøre en årlig værdistigning (eller eventuelt et værdifald) på (alle) deres ejendomme og herefter inkludere denne værdistigning i deres skattepligtige indkomst. 

På nuværende tidspunkt er der kun tale om et overordnet udspil, og det vides derfor endnu ikke, hvordan det endelige lovforslag kommer til at se ud – og om det overhovedet bliver vedtaget. Udspillet kan dog få betydelige skattemæssige konsekvenser for en lang række selskaber, hvis det vedtages, og i det følgende har vi derfor givet vores bud på, hvordan reglerne potentielt kan komme til at se ud: 

  • Lagerbeskatning vil næppe blive indført for alle selskaber og/eller ejendomme. Det primære mål for reglerne er således at sikre beskatningen af gevinster på udlejningsejendomme, som er købt af udenlandske kapitalfonde, og som i dag kan sælges skattefrit, hvis de er ”pakket ind” i et selskab, som ejeren herefter sælger aktierne i. På grund af forskellige EU-regler er det dog ikke uden videre muligt at begrænse et kommende lagerprincip til kun at gælde ejendomsselskaber ejet af udenlandske kapitalfonde, og det er derfor vores formodning, at lovindgrebet vil blive rettet mod ejendomsselskaber ejet af såvel udenlandske som danske selskaber.
  • Lagerbeskatning vil formentlig primært blive relevant for selskaber, der køber investeringsejendomme. Det er således vores antagelse, at reglerne næppe vil finde anvendelse for en almindelig produktionsvirksomhed, som ejer fast ejendom.
  • Værdiansættelsen af ejendommene vil med stor sandsynlighed komme til at volde problemer i praksis. Efter vores vurdering vil det formentlig blive selskaberne, der selv skal forestå værdiansættelserne og betale udgifterne til dette, hvilket nok vil føre til yderligere udgifter for lejerne i de pågældende ejendomme.
  • På tidspunktet, hvor et selskab overgår til lagerbeskatning, vil der i mange tilfælde være en udskudt skat på ejendommene, og spørgsmålet er derfor, hvordan en sådan vil blive håndteret. Et forsigtigt gæt vil her være, at der opgøres en hensættelsessaldo med den udskudte skat, og at saldoen så vil blive udløst ved et fremtidigt salg af ejendommen (og eventuelt blive nedskrevet, såfremt der i et år har været en negativ værdiudvikling på ejendommen).


Hvis regeringens udspil ender med at blive vedtaget, vil det for en umiddelbar betragtning antages at få stor betydning for markedet for køb og salg af ejendomsselskaber. En køber må således nødvendigvis tage lagerbeskatningen i betragtning, når ejendomsselskabet værdiansættes, og de forventede fremtidige cash flows fastlægges.

Vi drøfter i øjeblikket konsekvenserne af regeringens udspil med flere af vores klienter og står naturligvis til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål til den foreslåede lagerbeskatning eller andet. 


bygninger_lejligheder_bechbruun