Bech-Bruun samarbejde

Det er nu officielt meldt ud fra Domstolsstyrelsen, at retslokalerne i Danmark kan genåbnes, og at retsmøder kan gennemføres under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger om COVID-19.

Siden nedlukningen af den offentlige sektor den 11. marts 2020 som følge af COVID-19 har retterne kørt med nødberedskab med fokus på håndtering af kritiske sagsområder, herunder især straffesager, som har krævet fysisk fremmøde. Civile retssager har i denne periode generelt været anset som ikke-kritiske, hvilket har medført, at sagerne i et større omfang enten er blevet optaget til afgørelse på skriftligt grundlag uden hovedforhandling eller er blevet omberammet.

Den 17. april 2020 offentliggjorde regeringen i samarbejde med et bredt flertal i Folketinget en politisk aftale om delvis genåbning af Danmark. I aftalen blev retterne opfordret til at genåbne hurtigst muligt med henblik på at kunne gennemføre flest mulige sager.

Genåbningsplanen
Domstolsstyrelsen har på baggrund af opfordringen fra regeringen og flertallet i Folketinget nu offentliggjort en samlet plan for genåbning af retterne med virkning fra den 27. april 2020. Planen er udarbejdet i samarbejde med relevante aktører og sundhedsmyndighederne med fokus på en sundhedsmæssig forsvarlig og fleksibel sagsafvikling.

Planen oplister tre vigtige forudsætninger for genåbningen, herunder prioritering af sagernes væsentlighed, retternes kapacitet til at afvikle sager sundhedsmæssigt forsvarligt samt en minimering af COVID-19-smitterisiko. Sagsafviklingen i øvrigt skal varetages og tilrettelægges af de enkelte retter.

Straffesager og civile sager vil fortsat være at finde øverst på domstolenes prioritetsliste. Dette gælder navnlig arrestantsager, nævningesager samt hastende civile sager, herunder familieretssager. Domstolsstyrelsen vil også have et øget fokus på behandling af øvrige sager som f.eks. fogedsager, konkurssager og skiftesager. Hvad angår fogedsager, vil tvangsauktionssager prioriteres, hvis den enkelte ret vurderer, at auktionen kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Genåbningsplanen forventes at gælde, indtil det sundhedsmæssige behov for planen ikke længere er til stede. Domstolsstyrelsen vil løbende evaluere de etablerede tiltag og initiativer.

Planen kan findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside


Sundhedsmæssig forsvarlig og fleksibel sagsbehandling
Det centrale i genåbningsplanen er, at sagsbehandlingen gennemføres på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Forudsætningen er, at afstandskravet på to meter mellem deltagere overholdes. De lokale retter vil vurdere, om etablering af plexiglas er nødvendigt i de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan overholdes.

Domsstolsstyrelsen henstiller desuden til, at der sker en fleksibel sagsafvikling. Anbefalingen lyder, at de enkelte retter undersøger muligheden for at beramme sager uden for normal åbningstid i genåbningsperioden og øger brugen af forligsmægling og skriftlige afgørelser.

Indtil videre har flere retter foreslået, at omberammede retssager afvikles i tidsrummet fra kl. 15.30 til 19.30 for at begrænse forsinkelser.

Domsstolsstyrelsen er desuden i gang med at undersøge muligheden for at leje eksterne lokaler til afholdelse af større retssager med mange deltagere.

De generelle retningslinjer og anbefalinger til hensigtsmæssig adfærd og god hygiejne kan findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Fastholdelse af frister
Kommunikationen med retterne foregår fortsat primært elektronisk, herunder via sagsportalen (www.minretssag.dk) for et stort omfang sager, og vi forventer ikke, at overholdelsen af fristerne frem til genåbningen vil give problemer i praksis. Hvor fristudsættelser er nødvendige for parternes forberedelse, herunder som følge af COVID-19, forventer vi, at retterne vil give fristudsættelser efter deres sædvanlige praksis.

Frem til genåbningen kan retterne fortsat kontaktes både telefonisk, pr. e-mail og via www.minretssag.dk, men der må forventes forlænget svartid på ikke-hastende henvendelser.