Bech-Bruun samarbejde

Flere fonde kan nu opløses som følge af Civilstyrelsens beslutning om at hæve opløsningsgrænsen for fonde til 3-4 mio. kr.

Civilstyrelsen vil være indstillet på at opløse en fond, hvis fondens midler er i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. Sådan lyder det i en udtalelse fra styrelsen til brug for justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1276 fra Folketingets Retsudvalg.

Civilstyrelsen kan efter indstilling fra en fonds bestyrelse tillade, at fonden opløses ved uddelingen af kapitalen, hvis fondens midler ikke står i rimeligt forhold til fondens formål, jf. fondslovens § 32, stk. 1. Det er efter praksis et krav, at fonden har eksisteret i mindst 10 år. Det følger af Civilstyrelsens hidtidige praksis, at en fonds midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, hvis kapitalen udgør mindre end 2 mio. kr.

Men nu er Civilstyrelsen altså indstillet på at opløse en fond, hvis midler udgør helt op til 3-4 mio. kr., og hvis der efter en konkret vurdering af de øvrige forhold i sagen, herunder særligt fondens alder og formål, synes at være grundlag for en opløsning.

Justitsministeren anfører i sit svar til Folketingets Retsudvalg, at spørgsmålet om opløsning af fonde vil indgå i det kommende udvalgsarbejde med en revision af fondsloven.

Revision af anbringelsesbekendtgørelsen
Civilstyrelsen oplyser supplerende i udtalelsen, at styrelsen arbejder på en ændring til anbringelsesbekendtgørelsen, som skal forbedre fondenes muligheder for at opnå afkast af deres kapitalinvesteringer. Styrelsen forventer at sende et udkast til ændringsbekendtgørelse til Justitsministeriet inden sommerferien. Justitsministerens svar på spørgsmål nr. 1276 kan findes her.


Bog Bech-Bruun

Bech-Bruuns kommentar
Forhøjelsen af den beløbsmæssige grænse for opløsning af fonde til 3-4 mio. kr. indebærer, at flere fonde får mulighed for at lade sig opløse. Dette er yderst positivt, da mange fonde i dag foretager meget få uddelinger, blandt andet på grund af begrænset afkast og udgifter til forvaltning og administration.

Vi følger udviklingen vedrørende revisionen af anbringelsesbekendtgørelsen og det kommende udvalgsarbejde med en revision af fondsloven og vil løbende orientere om væsentligt nyt på området.