Bech-Bruun samarbejde

Regeringen og partierne bag "Delaftale af 5. april 2018 om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører" har besluttet at sende tre lovforslag i høring vedrørende det offentliges erhvervsaktiviteter. Høringsfristen er den 8. april 2019.

Lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed
Udkastet til lovforslag indebærer en lovfæstelse af kommunal- og myndighedsfuldmagtsreglerne for så vidt angår kommuners og regioners erhvervsaktiviteter. Der lægges ikke op til ændringer i forhold til nuværende praksis efter kommunal- og myndighedsfuldmagtsreglerne.

Kommunal og regional erhvervsvirksomhed skal fremover have hjemmel i lovforslaget eller i særlovgivningen. Der tilsigtes ikke ændringer i selve definitionen af erhvervsvirksomhed. Ved erhvervsvirksomhed forstås således fortsat handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. 

De opgaver, som kommuner varetager eller yder støtte til med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler om kultur, idræt, miljø, sundhed, turisme, trafik, erhvervsudvikling m.v., skal ikke omfattes af loven. Kommuner kan således fortsat varetage disse opgaver med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. 

For så vidt angår produktion til eget brug, biproduktion, udnyttelse af overskudskapacitet og accessorisk virksomhed lægges der op til en lovfæstelse af gældende ret. 

 

Lovforslag om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og forskellige andre love (prissætning m.v.)
Udkastet til lovforslag indebærer, at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om prissætning af kommunale ydelser i forbindelse med kommunale og regionale erhvervsaktiviteter, som ved lov omfattes efter den foreslåede § 62 e i kommunestyrelsesloven. Tilsvarende bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om prissætning af de regionale erhvervsaktiviteter, der ved lov omfattes af prissætning efter den foreslåede § 35 b i regionsloven. Det betyder erhvervsaktiviteter hjemlet i særlovgivningen eller i forslaget til lov om kommunale og regionale erhvervsaktiviteter. 

De foreslåede prissætningsregler skal kun gælde for erhvervsaktiviteter, som kommuner og regioner kan udføre, men ikke for aktiviteter, som kommuner og regioner skal udføre. 

Det fremgår af de generelle bemærkninger til lovforslaget, at OECD's anbefalinger om prissætning af offentlige erhvervsaktiviteter efter konkurrenceneutrale principper som udgangspunkt skal finde anvendelse, når der fastsættes nye, bindende prissætningsregler for kommunal og regional erhvervsaktivitet. 

I en række tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt at anvende et princip om markedspris. Ved markedspris forstås den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel. Markedsprisen skal findes på grundlag af en undersøgelse af markedet for den pågældende aktivitet. Kommuner og regioner skal kunne dokumentere, at der er udført rimelige og proportionale bestræbelser på at fastsætte markedsprisen. 

Endelig er der lagt op til, at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om kommuner og regioners beregning af kontrolbud efter konkurrenceneutrale principper. 

Lovforslag om klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter
Udkastet til lovforslag har til formål at styrke håndhævelsen på området for offentlige erhvervsaktiviteter samt sikre en effektiv og gennemsigtig klageadgang. Klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter får kompetence til at behandle sager om offentlige erhvervsaktiviteter, i det omfang klageadgangen til klagemyndigheden er fastsat ved lov eller i henhold til lov. Klagemyndigheden skal bestå af fem medlemmer med juridisk og økonomisk sagkundskab.

Klagemyndigheden kan behandle sager på baggrund af en klage og tage sager op af egen drift. Endvidere skal klagemyndigheden efter anmodning kunne give vejledende udtalelser om lovligheden af en påtænkt kommunal eller regional disposition. 

For så vidt angår afgørelser om, hvorvidt en erhvervsaktivitet eller prissætningen er lovlig, foretager klagemyndigheden en legalitetsprøvelse. Der kan således ikke tages stilling til selve udøvelsen af skønnet, ligesom klagemyndigheden ikke kan vurdere hensigtsmæssigheden af en konkret erhvervsaktivitet eller prissætning. 

Der lægges op til, at afgørelserne fra klagemyndigheden skal kunne påklages til Konkurrenceankenævnet, af den som afgørelsen retter sig til, eller den som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Statslige erhvervsaktiviteter 
Klagemyndigheden får kompetence til at tage stilling til, om en statslig erhvervsaktivitet er lovlig, og om prissætningen i den forbindelse er lovlig. Hvis aktiviteten ikke er lovlig, kan klagemyndigheden udstede påbud om ophør. Hvis prissætningen ikke er lovlig, kan klagemyndigheden fastsætte en lovlig pris. 

Lovforslaget berører ikke Rigsrevisionens kompetence til at revidere regnskaber for staten, visse offentlige virksomheder og instituioner eller et ressortministeriums almindelige tilsyn med en underordnet myndighed.

Kommunal og regional erhvervsaktivitet 
Klagemyndigheden får kompetence til at afgøre, om en erhvervsvirksomhed omfattet af lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed er lovlig, samt om der er sket korrekt prissætning. Klagemyndigheden kan udstede påbud om ophør eller foretage ny prissætning.
 
Klagemyndigheden har ikke kompetence til at behandle klager over de aktiviteter, som kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at varetage, fordi de varetager hensyn til almene kommunale interesser. Dette gælder, uanset at private varetager lignende aktiviteter på kommercielle vilkår. 

Der er ikke givet klagemyndigheden beføjelser i forhold til privatretlige organisationsformer. Klagemyndigheden vil dog kunne tage stilling til, om de erhvervsaktiviteter, som varetages i en privatretlig organisationsform, og som en kommune eller region er engageret i, er i overensstemmelse med de betingelser, som følger af lov om kommunal og regional erhvervsaktivitet.

Hvis den kommunale eller regionale aktivitet ikke er omfattet af "Lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed" eller "Lovforslag om prissætning og klagemyndighed ift. kommunale og regionale erhvervsaktiviteter samt kontrolbud", er det forsat de kommunale tilsynsmyndigheder, der har kompetence til at tage stilling til lovligheden af den pågældende aktivitet. 

Bech-Bruuns kommentarer 
En delvis lovfæstelse af kommunal- og myndighedsfuldmagtsreglerne er en af de væsentligste ændringer på det kommunal- og regionsretlige område i mange år.

Uanset at der lægges op til en implementering af allerede gældende praksis, er det vores klare forventning, at lovfæstelsen og den specialiserede klagemyndighed vil indebære en væsentlig præcisering af retsstillingen på området.

Det forhold, at der også er er lagt op til ændringer vedrørende principperne for prissætning samt forventede skærpede dokumentationskrav i forbindelse med fastsættelsen af markedsprisen, vil på sigt kunne medføre store ændringer, herunder på fortolkningen af de lovfæstede kommunal- og myndighedsfuldmagtsregler.

Indførelsen af en klagemyndighed dedikeret til at påse det offentliges erhvervsaktiviteter og prissætningen heraf vil indebære en væsentlig ændring, som vi forventer vil medvirke til at præge retsstillingen og håndhævelsen på området.

Det bemærkes, at forligspartierne har taget forbehold for at ændre deres stillingtagen, når de ser høringssvarene.

Bech-Bruun følger udviklingen i lovgivningsprocessen tæt og laver løbende opdateringer. 

Læs udkast til lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed her.

Læs udkast til lovforslag om prissætning og klagemyndighed ift. kommunale og regionale erhvervsaktiviteter samt kontrolbud her.

Læs udkast til lovforslag om klagemyndigheden for offentlige erhvervsaktiviteter her.