Bech-Bruun samarbejde

Institut for Personaleudvikling ApS er af Københavns Byret blevet idømt en bøde på 800.000 kr. for overtrædelse af spamforbuddet i mere end 38.500 tilfælde.

Kursusvirksomheden, der gik konkurs i 2017, sendte i perioden januar 2014 til april 2015 mere end 38.500 mails indeholdende reklamer for konferencer og arrangementer til personer, der ikke havde givet samtykke til at modtage reklamer fra virksomheden via elektronisk post. Hen-vendelserne medførte flere klager til Forbrugerombudsmanden, der på baggrund heraf rejste den sag, Københavns Byret nu har afsagt dom i. 

Ifølge spamforbuddet i den tidligere gældende markedsføringslovs § 6, stk. 1 (nu § 10, stk. 1), er det ikke tilladt for erhvervsdrivende at sende markedsføringsmateriale til personer via elek-tronisk post, hvis ikke vedkommende på forhånd har givet udtrykkeligt samtykke til dette. Da modtagerne af de mere end 38.500 henvendelser ikke havde givet forudgående samtykke, fandt Københavns Byret, at der var tale om spam i strid med den tidligere gældende markedsfø-ringslovs § 6, stk. 1. 

Ved udmåling af bødestørrelsen tog Københavns Byret udgangspunkt i en bøde på 100 kr. pr. henvendelse udsendt i strid med spamforbuddet. Retten valgte dog at nedjustere den samlede bødestørrelse til i alt 800.000 kr., da bødens størrelse – henset til det store antal overtrædelser - ellers ville være uforholdsmæssigt stor.

Bøden på 800.000 kr. er den hidtil største bøde, de danske domstole har idømt en erhvervsdri-vende for overtrædelse af spamforbuddet. 

Bech-Bruuns kommentar
Københavns Byrets afgørelse er afsagt efter den tidligere gældende bestemmelse i markedsføringslovens § 6, der ved lovændringen i sommeren 2017 blev flyttet til § 10. Der er dog ikke sket større ændringer i bestemmelsen i forbindelse med flytningen, og afgørelsen er derfor også relevant for spamforbuddet i den nugældende markedsføringslovs § 10, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden offentliggjorde den 20. december 2018 en ny vejledning om spamforbuddet, som erstatter den tidligere gældende vejledning fra 2002. Bech-Bruuns eksperter i markedsføringsret er klar til at rådgive om, hvordan du og din virksomhed sikrer overholdelse af markedsføringslovens regler, herunder også overholdelse af spamforbuddet. Du kan læse mere om Forbrugerombudsmandens vejledning i vores nyhed her.