Bech-Bruun samarbejde
Photo of Louise Heilberg Louise Heilberg Advokat 72273649

Løbehjul og skateboards har efterhånden vundet popularitet hos mange og fylder godt i gadebilledet. Øget brug har medført yderligere regulering for lovlig anvendelse af disse køretøjer. De nye regler rammer ikke kun ejere og brugere, men også førere der kan risikere bødestraf. Før man selv erhverver en af de tohjulede genstande, eller finder smartphonen frem for at aktivere et af de mange løbehjul, er det værd at være opmærksom på de nye regler.

Færdselsstyrelsen har netop ændret i bekendtgørelsen om forsøgsordning for motoriseret løbehjul, samt bekendtgørelsen om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard (herefter ”bekendtgørelserne”). 

Ændringsbekendtgørelserne trådte i kraft den 4. juli 2019.

Hvad indebærer ændringerne? 
Reglerne i bekendtgørelserne går hovedsageligt ud på en regulering af kravene til køretøjerne og anvendelsen af disse. 

Ændringerne betyder, at køretøjets motor højst må kunne drive køretøjet op til en hastighed på 20 km/t. Det har betydning for vurderingen af, hvornår køretøjerne er omfattet af bekendtgørelsernes definition af et motoriseret løbehjul, selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard, jf. bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul § 1, 2. pkt., og bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard § 1, 2. pkt. og § 2, 2. pkt. 

Indførelsen af de nye regler om anvendelse af de små motoriserede køretøjer betyder blandt andet, at påhængsvogne hverken må medføres eller tilkobles køretøjet. Ændringerne indebærer en skærpelse af den eksisterende formulering i bekendtgørelserne. Påhængsvogne må dermed heller ikke længere medføres køretøjet. 

Ifølge Færdselsstyrelsen indebærer indsættelsen af begrebet medføres, at det for eksempel ikke er lovligt at trække en påhængsvogn efter et motoriseret løbehjul ved, at føreren holder en påhængs- eller sidevogn, mens føreren fører køretøjet. Baggrunden for reglen er, at køretøjerne ikke er beregnet til at medføre eller tilkoble påhængs- eller sidevogne. 

Loven forudsætter desuden, at reflekser på selvbalancerende køretøj, motoriserede skateboards og motoriserede løbehjul opfylder kravene til reflekser i bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 

el-scooters_bech-bruun

Hvad betyder manglende overholdelse af reglerne?
På trods af at de små køretøjer kan være smarte og effektive, når man er på farten, kan manglende overholdelse af forskrifterne have konsekvenser for ejere, varige brugere og førere.  

Ændringerne i bekendtgørelserne indebærer en afgrænsning af persongruppen, der kan risikere at ifalde strafansvar, jf. bekendtgørelsernes § 15.

Efter den nye formulering af bekendtgørelsernes § 15 kan bødestraf overordnet komme på tale i to situationer. 

Bødestraf kan blive aktuel, hvis køretøjet ikke er i overensstemmelse med forskrifterne. Det omfatter blandt andet overskridelse af kravene til køretøjets maksimale hastighed, vægt, længde og bredde, samt krav om CE-mærket, jf. bekendtgørelsernes § 15, stk. 1. Ejeren, eller den der er varig bruger af et køretøj, kan ifalde strafansvar. 

Føreren af køretøjet kan tillige risikere strafansvar, hvis føreren ved eller burde vide, at køretøjet ikke opfylder kravene nævnt i § 15, stk. 1, 2. pkt. Det betyder, at en fører, der eksempelvis lejer et løbehjul, kan risikere at pådrage sig strafansvar, hvis vedkommende ved eller burde vide, at løbehjulet kan overskride hastighedsgrænsen på 20 km/t., eller at løbehjulet har en egenvægt, der overskrider 25 kg. 

Derudover kan bødestraf komme på tale ved manglende overholdelse af kravene til anvendelsen af køretøjerne, jf. bekendtgørelsernes § 15, stk. 2. Det omfatter blandt andet forbud mod at transportere andre personer end føreren, forbud mod at medføre og tilkoble påhængsvogne eller sidevogne, alderskrav til føreren, samt krav til lygter og reflekser. 
Det er føreren af køretøjet, der har ansvaret for, at bestemmelserne opregnet i bekendtgørelsernes § 15, stk. 2, overholdes. 

Med ændringerne kan juridiske personer nu også ifalde strafansvar, jf. bekendtgørelsernes § 15, stk. 5. 

Bech-Bruuns kommentarer
Ændringerne indebærer en sproglig klarhed over lovlig indretning af de selvbalancerende køretøjer, motoriserede skateboards eller løbehjul. Derudover er der nu skabt klarhed over, hvem der kan risikere at ifalde strafansvar, samt hvornår strafansvar kan blive aktuelt. De nye regler kan anses for at afspejle en skærpelse af kravene til lovlig indretning af køretøjerne.

Med formuleringen i bekendtgørelsernes § 15 skal førere af køretøjerne være opmærksomme på, at de også kan blive mødt med bøde, hvis køretøjet er ulovligt indrettet. Dette kan forventes særligt at være relevant for de mange borgere, der vælger at leje et af de offentligt tilgængelige løbehjul. 

Ændringerne er én af de mange regler, som borgerne skal sætte sig ind i, før de tager et af de små motoriserede køretøjer i brug. Den seneste, stigende udvikling af straf for ulovlig kørsel afspejler udbredt uvidenhed i befolkningen om de gældende regler, herunder at el-løbehjul og skateboards er, på samme måde som øvrige motoriserede køretøjer, omfattet af reglerne om spirituskørsel, jf. bekendtgørelsernes §§ 11 og 13.