Bech-Bruun samarbejde
Photo of Louise Heilberg Louise Heilberg Advokat 72273649

I de seneste par år er antallet af el-løbehjul og -cykler steget markant i de større byer, og med en vejlov hvis nuværende indhold ikke er velegnet til at regulere disse transportformer, har vejmyndighederne manglet et ordentlig regelsæt til at håndtere dette stigende antal på de offentlige veje. Nu er der nye regler på vej.

Transportministeren fremsatte den 18. december 2019 et nyt lovforslag til ændring af vejloven, som skal give vejmyndighederne mulighed for bedre at kunne regulere hhv. el-løbehjul og el-cykler. 

Lovforslaget giver forskellige muligheder for henholdsvis cykler og el-løbehjul. 

For både cykler og løbehjul åbnes der op for, at hvis udlejeren indgår en aftale med vejmyndigheden, vil der ikke skulle stilles krav om tilladelse til råden over vejareal for de enkelte køretøjer efter vejlovens § 80. Det fremgår af lovforslaget, at kommunen vil kunne kræve sine omkostninger til administration dækket af udlejeren. Begge slags køretøj skal være placeret i særlige stativer eller lign. 

For løbehjul indsættes der hjemmel for, hvor mange løbehjul som der samlet må placeres på et vejareal.

Med de nye regler vil vejmyndigheden få hjemmel til, uden forudgående høring, at fjerne de udlejningscykler og el-løbehjul, der enten ikke er omfattet af en aftale med vejmyndigheden, eller som ikke er placeret som aftalt. Det skal her understreges, at det kun er udlejningscykler og -løbehjul, som kan fjernes af vejmyndigheden uden varsel. 

Høringsfristen udløber den 23. januar 2020, og lovforslaget kan læses i sin helhed her

Bech-Bruuns kommentarer 
Med lovforslaget får kommunerne endelig mulighed for selv at regulere, hvordan de ønsker den trafikale udvikling skal være i byen. Lovforslaget  løser ikke alle udfordringerne, og i praksis vil det blive svært at løfte bevisbyrden for, at der samlet set ikke er flere løbehjul end tilladt på det kommunale vejnet. 

Til gengæld giver det kommunerne mulighed for at indgå aftaler med ansvarlige operatører, så de køretøjer, der udlejes, er forsvarlige for byens trafikanter. 

Hvis lovforslaget bliver vedtaget i dens nuværende form, så bliver det helt centrale at sikre, at der indgås nogle gode og gensidige aftaler. Det er derfor afgørende, at der i aftalerne bliver reguleret alle de rigtige forhold, herunder at det sikres, at kommunernes behov for sikre vilkår for trafikanterne og virksomhedernes behov for at skabe rammer, hvori der er en forretning, sammen kan løftes. På den baggrund bliver det spændende at se, hvordan udviklingen bliver.  

el-lobehjul_Bech-Bruun