Bech-Bruun samarbejde

Energistyrelsen har sendt udkast til en ny vejledning om tredjepartsadgang til olie- og gasinfrastruktur i høring. Vejledningen vil uddybe bekendtgørelsen på området. Den indeholder nyttig information for aktørerne i Nordsøen vedrørende Energistyrelsens udøvelse af sine beføjelser i relation til aftaler om tredjeparters benyttelse af eksisterende anlæg til indvinding mv.

Formålet med vejledningen er at skabe klarhed for aktørerne i Nordsøen om fortolkningen af reglerne om tredjepartsadgang som følger af undergrundsloven og tredjepartsadgangsbekendtgørelsen (bkg. nr. 1449 af 8. december 2017). Vejledningen er således en del af Energistyrelsens øgede fokus på at smidiggøre forhandlingsprocessen, så tredjepartsadgang kan gennemføres hurtigere og adgang sikres på forudsigelige og rimelige vilkår for både bruger (tredjeparten) og ejer af anlæggene.

Energistyrelsens forøgede fokus på tredjepartsadgang udløber af politisk aftale af 22. marts 2017 (mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF) der medførte ændringer af undergrundsloven, og bl.a. havde til hensigt at forbedre tredjepartsadgangen og dermed mulighederne for kommercielt at udbygge og indvinde mindre fund af olie og gas.

De forbedrede vilkår for tredjepartsadgang indgik også i 8. udbudsrunde, hvor der var frist for ansøgninger 1. februar 2019.

Der er frist for høringssvar til udkastet til vejledning den 26. marts 2019.

Forhandlingsproces, betalinger og interessekonflikter
Som udgangspunkt er tredjepartsadgangen genstand for forhandling mellem tredjeparten som bruger og ejeren af det anlæg, der ønskes benyttet. Ifølge Energistyrelsen har ejerens naturlige monopolstilling og dermed stærke forhandlingsposition over for den potentielle bruger dog erfaringsmæssigt gjort, at parterne ikke har kunnet nå til enighed ved forhandlinger om tredjepartsadgang. Tredjepartsbekendtgørelsen og vejledningen søger at afhjælpe denne markedsfejl ved blandt andet at pålægge ejeren af anlæg en pligt til at besvare forespørgsler fra potentielle brugere samt at opstille en proces for, hvordan de efterfølgende forhandlinger skal forløbe.  

Udkastet beskriver herudover principperne for, hvordan brugerens betaling til anlægsejeren skal opgøres, herunder at fortjenesten ved indvindingen hovedsageligt skal tilfalde rettighedshaveren, mens ejeren af anlægget på den anden side har ret til en rimelig fortjeneste under hensyn til den risiko der påtages. Derudover vil de driftsomkostninger, som følger direkte af brugen af anlægget, også skulle dækkes af brugeren.

Der fremgår af udkastet til vejledning, at der som bilag vil blive udarbejdet en standardaftale for tredjepartsadgang på både dansk og engelsk. Denne ses ikke at være offentliggjort endnu.   

Som noget nyt fastsættes det endelig, at et selskab der har interesser på både ejer- og brugersiden i en kommerciel forhandling – fordi selskabet deltager i flere tilladelser efter undergrundsloven – kun kan deltage på den side, hvor selskabet har den største deltagerandel, for at undgå, at selskabet opnår urimelige fordele. Dette er også indarbejdet direkte i udkast til ny tredjepartsadgangsbekendtgørelse, der er sendt i høring sammen med vejledningen, og som forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

Boreplatform Bech-Bruun

Energistyrelsens rolle og beføjelser
Efter undergrundsloven skal alle aftaler om tredjepartsadgang indsendes til Energistyrelsens godkendelse senest otte dage efter indgåelsen. I udkastet til vejledning tilkendegives det, at styrelsen under behandlingen af en sådan ansøgning vil lægge til grund, at aftaleparterne har den opfattelse, at aftalen er i overensstemmelse med de gældende principper for tredjepartsadgang, herunder i forhold til fordelingen af fortjenesten ved indvindingen. Som udgangspunkt vil Energistyrelsen derfor kun vurdere vilkårene i aftalen ud fra, om de sikrer en hensigtsmæssig anvendelse af olie- og gasforekomster i den danske del af Nordsøen jf. undergrundslovens § 1.

Hvis der derimod er uenighed omkring vilkårene, og enighed ikke kan opnås inden for rimelig tid, skal parterne forelægge uenigheden for Energistyrelsen til styrelsens afgørelse. Ifølge udkastet til vejledning er rimelig tid som udgangspunkt seks måneder. Det fremgår dog også, at Energistyrelsen er indstillet på en løbende og tæt dialog med parter der planlægger udbygning ved tredjepartsadgang, eller som er i gang med en forhandlingsproces, sådan at Energistyrelsen eksempelvis kan give vejledning om reglerne.

Endelig tilkendegives det i udkastet til vejledning, at Energistyrelsen med henblik på at opbygge viden, har mulighed for løbende at anmode alle rettighedshavere om oplysninger til brug for vurdering af, om der foreligger potentiale for tredjepartsadgang under en given tilladelse.   

Rådgivning om forhandling af tredjepartsadgang
Bech-Bruun har mangeårig erfaring med at rådgive danske og internationale selskaber om kulbrinteaktiviteter i Nordsøen, herunder vedrørende forhandling af aftaler samt indhentelse af godkendelser hos Energistyrelsen. Vi kan derfor bistå selskaber i forbindelse med tredjepartsadgang både i forhold til forhandlingen af aftaler mellem parterne og i forbindelse med dialog med Energistyrelsen om godkendelse af indgået aftale eller afgørelse af en opstået uenighed om vilkårene.