Bech-Bruun samarbejde
Photo of Mark Christian Walters Mark Christian Walters Senioradvokat 72273392

Miljøstyrelsen sendte den 22. marts 2019 et udkast til en ny vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i høring. Baggrunden for den nye vejledning er, at den gamle vejledning fra 2015 skal opdateres, da man i løbet af 2017 og 2018 har vedtaget to bekendtgørelsesændringer, der har medført væsentlige ændringer i forhold til den gamle vejledning.

Formålet med vejledningen er som udgangspunkt uændret, og den udgør således stadig en forklaring og sammenstilling af de gældende regler om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Vejledningen indeholder også syv tillæg om relevante forhold ved rottebekæmpelse og forebyggelse bl.a. rottens biologi samt spor efter rotter, hvor indsatte billeder er med til at lette arbejdet for adressaterne.

Væsentlige ændringer
Som nævnt ovenfor, er der med de nye bekendtgørelser sket væsentlige ændringer på området. Af høringsbrevet fremgår bl.a.: 

  1. vedrørende effektivisering af den kommunale indsats, er antallet af opsøgende tilsyn reduceret, dog er der et øget fokus på risikoejendomme. Hvis kommuner modtager anmeldelser om rotter indendørs i boliger eller i fødevarevirksomheder, skal de undersøge disse uden ugrundet ophold. Der er en pligt til dette alle ugens dage, uanset weekend eller helligdage.
  2. vedrørende privat bekæmpelse af rotter, er det nu muligt for kommunen at tillade dette i en handlingsplan. Handlingsplanen er gældende for al rottebekæmpelse i kommunen.
  3. vedrørende kommunal rottebekæmpelse i kloakkerne gælder nu, at kommunerne skal installere rottespærrer på alle skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, uanset om institutionen er kommunalt ejet eller ej.  
  4. vedrørende rottebekæmpelsesautorisation fremgår det, at ansatte har muligheden for at tage et R1-autorisationskursus. Dette er betinget af, at den pågældende forventes at bruge en væsentlig del af sin arbejdstid på at bekæmpe rotter. Et R1-autorisationskursus giver mulig-hed for erhvervsmæssig bekæmpelse og forebyggelse af rotter herunder etablering af sikringsordninger og opsætning af rottespærrer. Autoriserede personer kan dermed bekæmpe rotter hos borgere efter aftale. De autoriserede er dog begrænset efter kommunens handlingsplan. 
  5. Hertil kommer, at muligheden for at opnå en R2-autorisation lempes. Dette betyder, at der vil være lettere adgang for at bruge bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom til bekæmpelse af rotter. Det er afgørende, at der er sammenfald mellem autoriserede og ejeren af erhvervsejendommen. Af vejledningen fremgår, hvilke stoffer bekæmpelsesmidlerne må indeholde (side 89). En ejer af en erhvervsejendom, som har R1-autorisation, må gerne bekæmpe rotter på den pågældende ejendom i overensstemmelse med bekendtgørelses § 27.
  6. Private rottebekæmpere skal indberette flere data end tidligere. Ydermere gøres opmærksom på, at indholdet af begrebet sikringsordning er ændret. Dette indebærer nu en bygningsgennemgang, hvor man identificerer mangler og fejl ved bygningen ift. rotter.
  7. Der gælder en elektronisk indberetningspligt vedrørende rottebekæmpelse og sikringsordninger.
  8. Vedrørende varigheden af R1 og R2 autorisationer fremgår det, at disse tidsbegrænses til 5 år, da man ønsker at sikre en tidssvarende uddannelse.
  9. Slutteligt skal ejeren, lejeren eller repræsentant være til stede ved første tilsynsbesøg. Der kan dog gøres undtagelse fra dette.

Høringsfristen for vejledningen er den 3. maj 2019.