Bech-Bruun samarbejde

Fondsbestyrelsen kan som udgangspunkt frit disponere over arv og gave, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt andet. Ændringen træder i kraft den 1. februar 2019.

Folketinget vedtog den 24. januar 2019 et lovforslag, der ophæver fondslovens § 9, stk. 1, nr. 2. Endvidere ændres formuleringen af § 9, stk. 2. Dette indebærer, at særreglen for gaver ophæves, således at arv og gaver fremover behandles ens. Vi har i denne artikel beskrevet lovforslagets indhold. 

Reglerne fra 1. februar 2019
Fremover kan fondsbestyrelsen som udgangspunkt selv beslutte, om aktiver, som tilfalder fonden som arv eller gave, skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens bundne kapital. Dette kræver imidlertid, at arvelader eller gavegiver ikke har truffet beslutning herom. Den nye § 9, stk. 2, omfatter både aktiver, som direkte tilfalder fonden som arv eller gave, samt hvad der træder i stedet for disse aktiver. 

Fondsbestyrelsens beslutning, om hvorvidt arven eller gaven skal anvendes til uddelinger eller tilgå den bundne kapital, skal være truffet senest ved regnskabsaflæggelse. Hvis der ikke er truffet beslutning inden dette tidspunkt, tilfalder arven eller gaven fondens bundne kapital.  

Fondsmyndigheden kan forsat efter ansøgning i særlige tilfælde give tilladelse til fondsbestyrelsen om en anden anvendelse end bestemt af arvelader eller gavegiver. Det forudsættes i lovforslaget, at fondsmyndighedens praksis på området ikke ændres. Fondsmyndighedens praksis på området er restriktiv.  

Læs ændringsloven her.