Bech-Bruun samarbejde
Photo of Johannes Grove Nielsen Johannes Grove Nielsen Partner 72273377

Sø- og Handelsretten har fundet, at BHS Logistics A/S (”BHS”) som kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af gods, da de – i strid med aftalen med Orifarm Supply A/S (”Orifarm”) – havde accepteret parkering på en blind industrivej uden nogen form for sikkerhed ud over gadebelysning. Den udførende transportør, Arlington ApS (”Arlington”), var ikke blevet gjort opmærksom på kontraktens sikkerhedsforskrifter, men havde det til trods ikke fulgt de gældende chaufførinstrukser. Retten fandt derfor, at selvom parkeringen var sket med BHS’ viden og accept, var Arlington alligevel begrænset erstatningsansvarlig for det bortkomne gods.

I den konkrete sag havde CNA Insurance, som forsikringsgiver for Orifarm, nedlagt påstand om betaling af et millionbeløb overfor BHS, som den ansvarshavende kontraktpart. Imidlertid var selve transporten blevet forestået af Arlington, som undertransportør til BHS. Da godset bortkom under selve transporten, havde BHS adciteret Arlington til sagen og nedlagt påstand om hel eller delvis friholdelse, hvis BHS måtte blive fundet erstatningsansvarlig. 

I sagen havde BHS påtaget sig at fragte en større forsendelse af lægemidler fra Orifarms lager i Odense til den svenske medicinaldistributør Tamro i Stockholm. Ankomsten var skemalagt til om aftenen, og det var derfor ikke muligt at levere til Tamro. På grund af risikoen for tyveri, var det aftalt mellem Orifarm og BHS, at chaufføren skulle overnatte i lastbilen og levere varerne til Tamro den efterfølgende dag. Det fremgik desuden af parternes aftale, at overnatning skulle ske på en særlig aflåst parkeringsplads med pigtrådshegn.

Chaufføren fra Arlington parkerede dog ikke ved den aftalte parkeringsplads, men i stedet for på en nærliggende vejside, der alene var oplyst af gadelamper uden nogle sikkerhedsforanstaltninger. Ved leveringen til Tamro næste morgen, blev det konstateret, at der om natten havde været indbrud i lastbilen. 

Da overnatningen i vejsiden var i strid med aftalen mellem Orifarm og BHS, gjorde CNA Insurance gældende, at BHS havde forsømt sine forpligtelser i henhold til kontrakten, og at BHS ved at ignorere kontraktens specifikke sikkerhedsforanstaltninger havde handlet groft uforsvarligt. 

BHS gjorde gældende, at kontraktens forskrifter vedrørende parkering alene udgjorde en yderligere sikring af gods og personel, ligesom BHS ikke vidste, at godset var af særlig tyveritækkelig art. Derudover afviste BHS, at parkering i vejsiden på den nærliggende industrivej kunne betragtes som en groft uforsvarlig adfærd.

Overfor Arlington nedlagde BHS en friholdelsespåstand. 

Arlington gjorde gældende, at der mellem BHS og Arlington aldrig var blevet indgået en aftale om, at parkering skulle ske på en specifik parkeringsplads, ligesom en sådan praksis i øvrigt heller ikke hidtil var blevet indskærpet af BHS overfor Arlington. Hertil bemærkede BHS, at Arlington var blevet instrueret om, at parkering alene måtte ske på en nærmere bestemt parkeringsplads, ligesom Arlington havde fået udleveret chaufførinstrukser, hvoraf det fremgik, at parkering burde ske på en godt oplyst parkeringsplads, gerne indhegnet og med videoovervågning. Det fremgik desuden af instrukserne, at der aldrig måtte blive foretaget parkering i en vejside.

lastbil_hjul_bech-bruun

Sø- og Handelsrettens afgørelse
Efter bevisførelsen fandt Sø- og Handelsretten i forholdet mellem Orifarm og BHS, at parkeringen i vejsiden var et klart brud på parternes aftale. Retten fandt desuden, at forholdet var udtryk for en groft uforsvarlig adfærd, da der ikke var taget højde for nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved parkeringen, og vejen alene var oplyst af gadelamper. BHS’ ansvar var derfor ikke begrænset i medfør af CMR-lovens § 37.

I relation til Arlington fandt retten det ikke bevist, at der var indgået en gyldig aftale mellem BHS og Arlington om særlige parkeringsbetingelser af sikkerhedsmæssige årsager. 

Derimod fandt retten, at Arlington ikke havde overholdt BHS’ chaufførinstrukser, herunder at parkering ikke måtte ske i en vejside. Det til trods fandt retten det bevist, at BHS – trods sine egne instrukser – var bekendt med Arlingtons fremgangsmåde for transporten, ligesom denne var blevet accepteret. 

Retten afviste derfor, at Arlington skulle have handlet groft uagtsomt, hvorfor Arlington kun var ansvarlig for begrænsningsbeløbet. 

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen understreger betydningen og konsekvenserne af ikke at efterkomme parternes krav, som klart fremgik af aftalen. Aftalen med Orifarm indeholdt en detaljeret regulering af BHS’ transport for Orifarm. Derudover indeholdt kontrakten også et afsnit om transporten af særligt full-loads for Orifarm, som konkret var tilfældet. Kontraktens forskrifter for transporten blev imidlertid tilsidesat af BHS med den konsekvens, at varerne blev stjålet. Samlet set blev denne adfærd tilregnet BHS som groft uagtsom.