Bech-Bruun samarbejde
Photo of Johannes Grove Nielsen Johannes Grove Nielsen Partner 72273377

Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da godset var blevet henstillet på en offentligt tilgængelig plads en fredag efter lukketid. Leveringen kunne dermed ikke anses for at udgøre en tilstrækkelig levering med risikoens overgang til følge.

Fredag den 27. januar 2017 skulle Skive Køletransport A/S for Tulip Food Company A/S (”Tulip”) fragte en trailer med varer til Claus Sørensen A/S, der blandt andet drev køle- og frysehuse. Der var aftalt levering den 27. januar 2017 kl. 18, men på selve dagen oplyste Skive Køletransport A/S over for Claus Sørensen A/S, at leveringen var aflyst. Det til trods blev varerne alligevel afleveret. Leveringen skete på pladsen foran Claus Sørensen A/S’ frysehus kl. 18, efter den sidste ansatte på kontoret var gået hjem.   

Skive Køletransport A/S kunne derfor ikke aflevere traileren ved registrering på Claus Sørensen A/S’ kontor i frysehuset i overensstemmelse med sædvanlig procedure. Traileren blev i stedet for henstillet på en offentligt tilgængelig og ikke overvåget plads foran frysehuset, ligesom godset ikke blev losset. Traileren med godset stod herefter ubevogtet hen, og medarbejdere hos Claus Sørensen A/S kunne den efterfølgende mandag konstatere, at traileren med godset var blevet stjålet henover weekenden.

If Skadesforsikring, som forsikringsgiver for Tulip, lagde sag an mod henholdsvis Claus Sørensen A/S og Skive Køletransport A/S. Forsikringsselskabet påstod sig skadesløsholdt for det tab, som Tulip havde lidt ved, at varerne var blevet stjålet. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse 
Sø- og Handelsretten skulle konkret vurdere, om godsets varetægt – og dermed ansvaret for varernes undergang – var overgået til Claus Sørensen A/S ved aflevering på pladsen udenfor åbningstid. 

Efter reglerne om fragtføreransvar i NSAB, som retten fandt gjaldt for transporten, gælder det, at fragtføreren har ansvaret for godset, indtil godset på bestemmelsesstedet er udleveret til modtageren eller stillet til dennes rådighed på en anvist plads. Levering antages i den forbindelse at være sket, når fragtførerens varetægtsansvar er overgået til modtageren. Det kan være ved modtagerens udtrykkelige eller stiltiende accept, ligesom modtageren skal sættes i stand til at udøve den faktiske rådighed over godset.  

lastbil_hjul_bech-bruun

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at der ikke var sket levering af godset, da Claus Sørensen A/S netop var blevet orienteret om, at leveringen var aflyst, og dermed ikke havde mulighed for at indrette sig på det modsatte. Skive Køletransport A/S’ henstilling af traileren på pladsen ude foran Claus Sørensen A/S’ frysehuse var derfor ikke tilstrækkelig til, at risikoen var overgået. Derimod burde chaufføren have sikret sig, at traileren var blevet registreret hos Claus Sørensen A/S, før han forlod pladsen og godset.   

Derfor kunne også alene Skive Køletransport A/S holdes ansvarlig for godsets undergang og skulle herefter svare erstatning til Tulips forsikringsselskab, sagsøger If Skadesforsikring. 

Bech-Bruuns kommentarer
Afgørelsen illustrerer udstrækningen af NSAB’s (strenge) fragtføreransvar og understøtter betydningen af passende levering af godset. Afgørelsen tjener blandt andet til fortolkning af modtagerens ”stiltiende accept”. Det må konstateres, at det i et eller andet omfang skal kunne bevises, at modtageren er underrettet om godsets levering på bestemmelsesstedet, fx ved fremlæggelse af en modtagelseskvittering eller lignende, hvilket ikke var tilfældet i den konkrete sag. Det er derfor ikke tilstrækkeligt for, at fragtføreren kan blive frigjort fra sit transportøransvar at stille godset fysisk til modtagerens rådighed. Modtageren skal også have adgang til faktisk at råde over godset på tidspunktet for levering.