Bech-Bruun samarbejde

En ændring til bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller er sendt i høring. Formålet er at ophæve højdebegrænsningen for vindmøller på land. Det vil herefter være muligt at opstille vindmøller, som er højere end 150 meter, hvilket er en væsentlig ændring i forhold til den gældende bekendtgørelse, hvor kun forsøgsvindmøller kan have en højde på 150 meter eller derover.

Baggrunden for den nye bekendtgørelse er en bred energiaftale indgået i juni 2018 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Energiaftalen indeholdt bl.a. et punkt om opførelse af tidssvarende vindmøller i kommunerne, hvilket er nødvendigt, hvis man ønsker at opnå et mål om, at vedvarende energi skal være Danmarks primære energikilde. 

Vindmøller på land
Ændringen medfører en ophævelse af det gældende højdekrav på 150 meter for produktionsmøller på land. Fremadrettet vil det være den enkelte kommune, der skal afgøre den tilladte højde af vindmøller på baggrund af en konkret vurdering af det ønskede opstillingssted. 

Bekendtgørelsens øvrige bestemmelser forbliver uændret. Det gælder bl.a. afstand til nabobeboelse (fire gange møllens totalhøjde) og planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller. 

Miljøvurdering
I overensstemmelse med EU-domstolens praksis har selve bekendtgørelsen såvel som ændringen af bekendtgørelse undergået en miljøvurdering.

Mark_Bech-Bruun

Bech-Bruuns kommentar
Planlægning for vindmøller på land giver allerede i dag anledning til et utal af indsigelser og efterføl-gende klager vedrørende plangrundlag og miljøvurdering (SMV og VVM), da de omboende til vindmølleprojekter som gruppe sjældent er positivt indstillet. Denne modvilje bliver næppe mindre, når kommunerne får mulighed for at planlægge endnu højere møller. 

Muligheden for planlægning for vindmøller på over 150 m, er dog en nødvendig udvikling med henblik på at muliggøre opstilling af tidssvarende vindmøller. 

Der ligger dog utvivlsomt en stor opgave for kommunerne i forbindelse med vurderingen af, hvilke områder, der vil kunne rumme møller på over 150 meter.  

Høringsfristen for bekendtgørelsen er den 13. maj 2019. Bech-Bruun følger sagen.