Bech-Bruun samarbejde
Photo of Thomas Frøbert Thomas Frøbert Partner 72273433

EU-Domstolen giver dansk ejendomsudvikler medhold i synspunktet om momsfri overdragelse af en ejendom med en eksisterende bygning i den omtalte ”KPC-sag”.

EU-Domstolen kom den 4. september med sin dom i den såkaldte ”KPC-sag”, hvor Bech-Bruun repræsenterer sagens danske ejendomsudvikler. Sagen handlede om, hvorvidt to-på-hinanden følgende handler med samme ejendom mellem en sælger, en ejendomsudvikler og en boligforening, skulle pålægges moms eller ej. På ejendommen stod et gammelt pakhus, som ville blive revet delvist ned efter salget til boligforeningen.

Skatteministeriet var af den opfattelse, at begge handler udgjorde momspligtige salg af en byggegrund, fordi hensigten med overdragelserne var senere nedrivning af pakhuset med henblik på at opføre ungdomsboliger. Bech-Bruun argumenterede omvendt for, at begge handler var momsfrie salg af en gammel bygning. 

EU-Domstolen tiltrådte vores argumentation. Domstolen begrundede det med følgende:

  • De to handler var uafhængige og skulle vurderes hver for sig, 
  • Pakhuset var fuldt funktionsdygtigt i begge handler,
  • Ingen af sælgerne i de to handler var involveret i den senere nedrivning af pakhuset, og
  • Det er en objektiv vurdering, om en ejendom er en byggegrund. Der kan ikke lægges vægt på parternes hensigt om evt. efterfølgende at rive ned og bygge nyt.

EU-Domstolen var dermed enig med KPC og Bech-Bruun i, at et salg af en gammel og funktionsdygtig bygning ikke kan anses som levering af en byggegrund, når sælger ikke er involveret i nedrivning af bygningen. Det er dermed ikke vigtigt, at sælger ved, at køber vil rive bygningen ned for at bygge nyt efterfølgende. 

EU-dom_bech-bruun

Dermed ændrer dommen på Skattestyrelsens definition af ”byggegrundsbegrebet”. Vi forventer, at der vil kunne søges moms tilbage for ejendomshandler gennemført fra 2013 og efterfølgende, hvis handlerne var pålagt moms på forkert grundlag.  Det må konkret afklares mellem sælger og køber, om sælger er forpligtet til fuldt ud at refundere køber et evt. momsbeløb, som tilbagebetales fra Skattestyrelsen. Her bliver det fx en vigtig drøftelse, om sælger fx kan modregne eventuelle momsreguleringsforpligtelser og eventuelt reducerede momsfradrag.

Kontakt Bech-Bruun
Har din virksomhed siden 2013 købt eller solgt en ejendom med gamle bygninger, og har købesummen været pålagt moms, er du velkommen til at kontakte din lokale Bech-Bruun kontakt, der kan rådgive din virksomhed om, hvorvidt momsen er uretmæssigt pålagt og i så fald bistå din virksomhed i tilbagesøgningen af momsen hos Skattestyrelsen.