Bech-Bruun samarbejde
Photo of Jacob Schall Holberg Jacob Schall Holberg Partner 72273320

Et spildevandsselskab var som bygherre ikke erstatningsansvarlig for et fejlplaceret pejlerør, der medførte skade på privat ejendom, idet fejlen var forvoldt af en privat entreprenør, der måtte anses for selvstændigt virkende tredjemand. Spørgsmål om hvilket selskab i en ”forsyningskoncern”, der var rette sagsøgte, var ikke problematiseret for landsretten.

Tilbage i 2012 iværksatte et spildevandsselskab via et rådgivningsfirma og en entreprenør  en boring på en privat grundejers ejendom i forbindelse med et kloakeringsprojekt, som var iværksat på initiativ af kommunen, uden at informere grundejeren om arbejdet.

Der var tale om en ”spildevandskoncern” bestående af selskabet ”SK Forsyning A/S” og selskabet ”SK Spildevand A/S”. ”SK Forsyning A/S” indgik senere i forligsforhandlinger med grundejeren, hvilket dog ikke førte til noget, men arbejdet var rent faktisk bestilt af ”SK Spildevand A/S”.

I forbindelse med kloakeringsarbejdet blev der ved en fejl etableret et pejlerør på  grundejerens ejendom. Under nedgravningsprocessen blev der påført en række skader på grundejerens hegn og en del af dennes jordstykke, og dette krævede grundejeren nu erstattet af SK Forsyning A/S. 

For byretten gjorde parterne en række synspunkter gældende om forældelse og passivitet, ligesom  SK Forsyning A/S ikke mente at være rette sagsøgte, eftersom arbejdet var bestilt af SK Spildevand A/S. Endelig gjorde selskabet gældende, at det under alle omstændigheder ikke hæftede for skaderne, fordi arbejdet var udført af en i forhold til selskabet selvstændigt virkende tredjemand.

dom_bechbruun

Begrundelse og afgørelse
Byretten konkluderede, at SK Forsyning A/S var rette sagsøgte, dels fordi SK Forsyning A/S og SK Spildevand A/S indgik i samme koncern, og dels fordi SK Forsyning A/S før sagens anlæg havde forsøgt at forlige sagen med grundejeren. Det havde derfor ingen betydning, at kloakeringsarbejdet var bestilt af et andet selskab i koncernen. Byretten fandt dog, at der ikke forelå omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at SK Forsyning A/S ikke hæfter for selvstændigt, virkende tredjemands fejl eller forsømmelser.

For landsretten frafaldt SK Forsyning A/S anbringendet om ikke at være rette sagsøgte, hvorfor spørgsmålet for landsretten i første omgang var, om der var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at SK Forsyning A/S ikke hæfter for selvstændigt, virkende tredjemands fejl eller forsømmelser. Det fandt landsretten ikke og stadfæstede derfor byrettens dom. 

Bech-Bruuns kommentar
Landsretten fik ikke lejlighed til at se på, om SK Forsyning A/S overhovedet var rette sagsøgte, da anbringendet blev frafaldet. Landsretten var imidlertid næppe nået til, at SK Forsyning A/S var rette sagsøgte, blot fordi selskabet indgik i samme koncern som ”bestillerselskabet”, således som byretten anførte. Omvendt kan en part muligvis ”gøre” sig til rette sagsøgte gennem deltagelse i forligsdrøftelser og forhandlinger mv., jf. herved Christiania-sagerne, der dog på det punkt drejede sig om, hvorvidt de sagsøgtes forhandlinger med christianitterne skabte partsevne hos sagsøgeren, Fristaden Christiania. Der kan også peges på koncernrettens regler om dispositioner mv. mellem koncernforbundne selskaber, hvor der kan være situationer, hvor der kan ske identifikation mellem to selskaber.   

Det er til stadighed overraskende for mange, hvad der ligger i, at man som udgangspunkt ikke hæfter for selvstændige hvervtagere, ikke mindst når det fx er en kommune, der har initieret arbejdet. Spørgsmålet er særdeles praktisk relevant på en lang række områder, som fx vejarbejder, udliciterede omsorgsopgaver osv. Som anført af landsretten er der tale om et udgangspunkt. Dette er helt rigtigt, eftersom der findes en række undtagelser til dette udgangspunkt, herunder navnlig hvor hvervgiveren selv bærer et strengt ansvar på området, men også i kraft af særregler, som fx miljøbeskyttelseslovens § 64 b, hvorefter myndigheden hæfter for skader, der forvoldes ved foranstaltninger vedrørende jordforurening efter loven på tredjemands ejendom af andre end myndigheden.

Dommen viser, at kendskab til reglerne om hæftelsesansvar uden for kontrakt kan være særdeles nyttig. Vi rådgiver om alle aspekter af disse regler. Dommen viser også, at den processuelle tiltrettelæggelse af en sag alene kan afgøre en sag. Var sagsøgte overhovedet rette sagsøgte? Vi  har omfattende erfaring i processuelle spørgsmål og i førelse af retssager.