Bech-Bruun samarbejde
Photo of Johannes Grove Nielsen Johannes Grove Nielsen Partner 72273377

I en sag mellem handelsfirmaet SAM Partner A/S og shippingfirmaet Dachser Denmark A/S var Dachser ikke erstatningsansvarlig for det tab SAM havde lidt, som følge af at et rederi aflyste SAM’s containerplads. Dachser var nemlig alene formidler og ikke transportør i relation til SAM.

Sagen vedrørte et kontraktforhold mellem handelsfirmaet SAM Partner A/S (”SAM”) og shippingfirmaet Dachser Denmark A/S (”Dachser”). SAM importerede blandt andet kampagnevarer til Danmark, mens Dachser tilbød transportløsninger, herunder søtransport. 

Hovedspørgsmålet for Landsretten var, hvorvidt Dachser som formidler eller transportør var erstatningsansvarlig for det tab SAM havde lidt, som følge af et rederis aflysning af deres containerplads. Dachser havde på vegne af SAM forud for aflysningen indgået en fastprisaftale med rederiet for containerpladsen, og SAM krævede derfor erstatning svarende til forskellen mellem den aftalte faste pris og den faktisk betalte, og højere, fragtpris, som SAM var nødsaget til at betale af hensyn til driften af deres virksomhed. 

Retten skulle i første omgang tage stilling til, om NSAB var vedtaget mellem parterne, og derefter hvilken rolle Dachser indtog i forhold til SAM. Det væsentligste spørgsmål var således, hvorvidt Dachser indtog en rolle som transportør efter NSAB 2015 § 3B, eller alene indtog en rolle som formidler efter NSAB 2015 § 3C.

Sondringen mellem, hvorvidt speditøren kan holdes ansvarlig som transportør eller formidler, er afgørende i forhold til ansvarsfordelingen mellem afsenderen og speditøren. Det skyldes, at når speditøren er ansvarlig som transportør, er denne også ansvarlig for medkontrahenter antaget til at forestå selve transporten. I så fald ville Dachser altså kunne holdes ansvarlig for rederiets ansvarspådragende handlinger ved aflysning af containerpladsen.

Er speditøren derimod alene ansvarlig som formidler, indebærer dette, at speditø-ren ikke påtager sig transporten i eget navn og for egen regning, men derimod på vegne af afsenderen. Speditøren vil derfor heller ikke være ansvarlig for eventuelle underleverandører.  

Før en speditør kan holdes ansvarlig som formidler, er det en betingelse, at speditøren har gjort det klart overfor afsenderen, at denne alene handler som formidler. Et centralt spørgsmål for Landsretten var derfor, hvorvidt det stod parterne klart, at der alene var indgået en aftale om formidling, således at Dachsers an-svar begrænsede sig hertil.  

 
container_havn

Landsrettens afgørelse
Landsretten fastslog indledningsvis, at NSAB i sin helhed måtte antages at være vedtaget mellem parterne. Landsretten fandt i øvrigt, at det ikke var bevist, at Dachser havde påtaget sig et transportøransvar, og derfor alene måtte opfattes som formidler i forholdet mellem SAM og Dachser. 

Resultatet er konkret begrundet, som det ofte er tilfældet i sager som denne, og særligt korrespondancen udvekslet mellem parterne var af betydning. Landsretten fremhæver særligt en korrespondance, hvor Dachser blandt andet havde skrevet, at de havde oplyst rederierne om, at de forhandlede rater på vegne af SAM. Landsretten bemærker i den forbindelse, at SAM’s indsigelser – mod fordelingen af ansvaret mellem parterne – til et fremsendt mødereferat om SAM’s muligheder for valg af rederi, ikke kunne føre til et andet resultat. 

Landsretten fandt således, at det måtte stå parterne klart, at Dachser alene havde optrådt som formidler. Landsretten stadfæstede herved dommen i overensstemmelse med Sø- og Handelsrettens i øvrigt anførte grunde. 

Bech-Bruuns kommentar
Som Landsrettens dom illustrerer, er grænsen mellem et formidleransvar og transportøransvar ganske svær at drage, og resultatet af sådanne tvister vil ofte være konkret begrundede. Der er tale om en hårfin grænse, der så meget desto mere forstærkes af, at mange shippingfirmaer tilbyder tjenesteydelser som både klassisk speditør og transportør. Selvom NSAB indeholder fortolkningsbidrag, viser praksis, at det i tvivlstilfælde ofte er svært at komme igennem med, at en kontrahent alene har optrådt som formidler, medmindre dette udtrykkeligt er tilkendegivet over for medkontrahenten, og som konsekvens heraf alene bærer det forbundne mildere ansvar. Forholdet bør derfor altid søges afklaret i forbindelse med parternes aftaleindgåelse.