Bech-Bruun samarbejde
Photo of Johannes Grove Nielsen Johannes Grove Nielsen Partner 72273377

Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til rækkevidden af sølovens § 183, stk. 4, om en reders objektive ansvar ved forureningsskader. Rederens drift af skibet viste sig afgørende for ansvarsbedømmelsen.

Skibet MS Faxborg stødte på grund i august 2014 ved Vejle Fjord. Værnsfælles Forsvarskommando (tidligere SOK) blev i den forbindelse alarmeret og foretog beredskabsmæssige foranstaltninger for at undgå olieforurening som følge af grundstødningen. 

På tidspunktet for grundstødningen var rederiet Lyn ApS ejer af skibet, som igen var 100 procent ejet af skibsføreren. Alligevel blev rederiet H. H. Danship angivet som ejer i SOK’s skadesrapport. Det skyldtes, at H. H. Danship var registreret som ejer i den kommercielle database IHS. Skibsføreren af MS Faxborg ejede da også H. H. Danship.  

SOK anlagde efterfølgende sag an mod Lyn ApS med krav om refusion for de omkostninger, der havde været forbundet med de beredskabsmæssige foranstaltninger. Under sagens forberedelse gik Lyn ApS imidlertid konkurs, og SOK hævede derfor sagen. Kravet blev herefter i stedet rejst over for H. H. Danship, der netop var angivet som skibets ejer i SOK’s rapport. 

 

stvn_skib_bechbruun

Efter sølovens regler gælder der et objektivt ansvar for forureningsskader for ejeren af et skib. Sø- og Handelsretten skulle således konkret tage stilling til, om H. H. Danship i overensstemmelse med sølovens § 183, stk. 4, var ejer af skibet, og dermed – på objektivt grundlag – havde pådraget sig et erstatningsansvar over for SOK.  

Sø- og Handelsretten udtalte, at sølovens § 183, stk. 4, ifølge sin ordlyd og lovens forarbejder alene kan udstrækkes til at omfatte den ejer, der forestår den tekniske drift af skibet. Lovens strenge objektive ansvar kunne således ikke udstrækkes til også at gælde den, der var ansvarlig for skibets kommercielle drift. 

Som konsekvens heraf blev det således afgørende for rettens bedømmelse, om H. H. Danship helt eller delvist havde varetaget skibets tekniske drift. 

Sø- og Handelsretten fandt, at H. H. Danship alene havde varetaget opgaver af kommerciel karakter, herunder formidling af last til skibet, nominering af agenter i forbindelse med havneanløb samt bogførings- og regnskabsmæssige opgaver for Lyn ApS, og at den tekniske drift alene havde været varetaget af Lyn ApS, der nu var under konkurs. 

H. H. Danship blev på den baggrund frifundet. 

Retten afviste i øvrigt, at H. H. Danships fejlregistrering som ejer samt det forhold, at det fremgik af H. H. Danships hjemmeside, at MS Faxborg var en del af selskabets flåde kunne føre til et andet resultat. 

Bech-Bruuns kommentar
Som anført ovenfor, er en reder underlagt dansk rets strengeste ansvarsbedømmelse ved forureningsskader. Det er således uden betydning, om der er handlet ansvarspådragende eller ej. 

Derimod er det ikke uden betydning, hvilken faktisk rolle rederen har varetaget. Den konkrete afgørelse understreger således, at det er af afgørende betydning for at kunne ifalde ansvar, at rederen (også) har forestået den tekniske drift af skibet. Har rederen alene varetaget den kommercielle drift af skibet, vil der ikke kunne idømmes et ansvar efter sølovens § 183, stk. 4. 

Yderligere tager ovenstående afgørelse stilling til omfanget af den tekniske drift af skibe. I vurderingen heraf lægger retten vægt på forhold som opgavens karakter, honoreringen af arbejdet, og hvem opgaven udføres for.