Bech-Bruun samarbejde

Konsortievejledningen ændres som følge af Sø- og Handelsrettens dom i Vejstribesagen. Ændringerne består bl.a. i nye retningslinjer for bud på delopgaver og kapacitetsberegninger, herunder muligheden for at hensætte kapacitet til fremtidige opgaver.

Den nye konsortievejledning er opdateret som følge af udfaldet af Vejstribesagen. Det gælder særligt i forhold til betydningen af bud på delopgaver samt virksomhedernes kapacitetsberegninger, herunder hensættelse af kapacitet til fremtidige opgaver. 

Det følger af den tidligere konsortievejledning, at virksomheder anses for konkurrenter i forbindelse med et udbud, hvis virksomhederne hver for sig kan byde på en delopgave i udbuddet. Dette gælder uanset, at de pågældende virksomheder ikke individuelt har kapacitet til at byde på det samlede udbud. I den nye konsortievejledning fremgår det derimod – i overensstemmelse med Sø- og Handelsrettens dom i Vejstribesagen - at de enkelte virksomheder ikke er afskåret fra at deltage i et konsortium om et samlet bud på hele opgaven, selvom virksomhederne hver for sig har kapacitet til at byde på de enkelte delopgaver. 

Ved udregning af de enkelte virksomheders kapacitet til at påtage sig en opgave fremhæves det i den nye konsortievejledning, at det er afgørende, at beregningerne ikke bygger på hypotetiske antagelser om muligheden for at antage yderligere mandskab og tilkøbe yderligere maskinel. Det skal derimod indgå i vurderingen af kapacitet, om det realistisk set kan lade sig gøre at anskaffe mere mandskab og maskinel, samt om det er forretningsmæssigt forsvarligt. Det er konkurrencemyndighederne, der skal bevise, at virksomhedernes egen kapacitetsberegninger ikke er retvisende.

Endeligt præciseres det i vejledningen, at en virksomhed i forbindelse med kapacitetsberegningerne gerne må hensætte kapacitet til kernekunder, som erfaringsmæssigt henvender sig til det tilbudsgivende firma. Dette gælder, selvom virksomheden endnu ikke har indgået en bindende aftale med sådanne kunder. Dette er ændret i forhold til den tidligere vejledning, hvor det som hovedregel kun var de kunder, som der var indgået skriftlig aftale med på tidspunktet for planlægning, som en virksomhed kunne hensætte kapacitet til i sine kapacitetsberegninger.  

Læs den nye konsortievejledning her.

Læs Sø- og Handelsrettens dom i Vejstribesagen her.