Bech-Bruun samarbejde

Justitsministeriet har netop sendt et fornyet udkast til lovforslag i høring. Nu skal fondsbestyrelsen som udgangspunkt frit kunne disponere over arv og gave.

Ministeriet har tidligere i juni i år sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende en ændring i fondsloven. Efter udkastets indhold skulle reglerne ændres, således at arv og gave, som tilfalder en fond, som udgangspunkt skulle anvendes til uddeling. Vi har i denne artikel skrevet nærmere herom.

Gældende regler og det gamle lovudkast
Efter gældende regler tilfalder de midler, som en fond modtager som arv eller gave som udgangspunkt fondens bundne midler, hvilket betyder, at Civilstyrelsen skal meddele samtykke til, at midlerne uddeles. Arv og gave vil dog kunne anvendes til uddeling, hvis arvelader eller gavegiver klart har givet et sådant ønske til kende. 

Efter det lovudkast, som blev sendt i høring i juni i år, skulle reglerne ændres, således at arv og gave som udgangspunkt skulle tilfalde fondens frie midler, medmindre arvelader eller gavegiver havde bestemt andet. Udgangspunktet skulle dermed være det omvendte, og fonden ville dermed som udgangspunkt kunne anvende arv og gave til uddeling i overensstemmelse med fondens formål. 

Det nye lovudkast 
Nu skal fondsbestyrelsen selv kunne beslutte, om arv eller gave, som tilfalder fonden, skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens bundne kapital. Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor arvelader eller gavegiver ikke har angivet, hvad arven eller gaven skal anvendes til, da et sådant ønske som hidtil skal respekteres af fondsbestyrelsen. 

Det foreslås også, at fondsbestyrelsens beslutning skal træffes inden seks måneder efter afslutningen af det regnskabsår, hvori arven eller gaven er modtaget. Dette skyldes, at man vil undgå situationer, hvor der i længere tid er usikkerhed om, hvordan aktivet skal anvendes. Hvis fondsbestyrelsen ikke har truffet beslutning inden fristen, tilfalder aktivet den bundne formue. 

Den kommende tid 
Udkastet til lovforslag er lige nu i høring, og høringsfristen udløber den 28. november 2018. Efter regeringens lovprogram for folketingsåret 2018/19 skulle et lovforslag fremsættes i november 2018. Fremsættelsen af lovforslaget udskydes dermed, men må forventes fremsat omkring årsskiftet. 

Læs udkastet til lovforslag her.